Gratis verzending vanaf €45
Maxi assortiment aan een mini prijs
Maxi assortiment aan een mini prijs
Veilig betalen

Algemene Voorwaarden “Maxigoods” website(s) (en mobiele applicatie)

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Welkom

Artikel   2 – Algemeen

Artikel   3 – Accountcreatie/Registratie

Artikel   4 – Niet-toegestaan Gebruik van de Website 

Artikel   5 – Prijsinformatie

Artikel   6 – Productinformatie/Ons Aanbod

Artikel   7 – Bestelling & Betaling

Artikel   8 – Verzending & Levering

Artikel   9 – Herroepingsrecht (Retouren), Omruiling & Annulering

Artikel   10 – Sale items, Cadeaubonnen en Outlet

Artikel   11  – (Elektronisch) Bewijs & Kopies

Artikel   12 – Intellectuele Eigendom

Artikel   13 – Privacy

Artikel   14 – Cookies

Artikel   15 – Wettelijke Garanties

Artikel   16 – Aansprakelijkheden

Artikel   17 – Uw Gebruik van (social media) Fora & Blogs

Artikel   18 – Plaatsen van Ontwikkelde Materialen 

Artikel   19 – Links 

Artikel   20 – Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechtbank 

Artikel   21 – Wijzigingen & Overige Bepalingen/Varia 

Artikel   22 – Contactgegevens

1. Welkom

Welkom op onze website: www.maxigoods.be

1.1 Deze algemene voorwaarden (Hierna de “Algemene Voorwaarden”) op de “Maxigoods”-website (en mobiele applicatie) (gezamenlijk aangeduid als de “Website” of “Webshop”) zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen de Belgische onderneming “Xtra Trading Group BV”, met maatschappelijke zetel te Roeselaarsestraat 101/3, 8870 Izegem, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer BE0473.318.824 (hierna aangeduid als “Maxigoods”, “wij” en/of “ons”) en de Koper, een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, (hierna aangeduid met “u” of “ Koper”) op de website: www.maxigoods.be

1.2 Onderhavige voorwaarden, die belangrijke informatie bevatten met betrekking tot uw gebruik van de Website (inclusief de “Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Cookieverklaring”), dient u gelezen en aanvaard te hebben alvorens u online bestellingen van producten (“de Bestelling”) kunt plaatsen. Lees deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Cookieverklaring volledig door voordat u de Website gebruikt, omdat ze bindend voor u zijn.   

1.3 Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat het gebruik van bepaalde delen van deze Website of het gebruikmaken van promoties die wij u via de Website aanbieden, onderworpen kan zijn aan bijkomende voorwaarden of auteursrechtelijke mededelingen. Als dit het geval is, zal dit u worden bekendgemaakt en in sommige situaties dient u dergelijke voorwaarden of mededelingen te lezen en te accepteren alvorens verder te kunnen gaan. 

2. Algemeen

2.1 Het doel van de Algemene Voorwaarden is het bepalen van de voorwaarden voor de online verkoop van producten die door Maxigoods op maxigoods.be (de “Webshop”) op de markt worden gebracht. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn dus van toepassing op alle producten uit het “Maxigoods” assortiment en op elke Bestelling die u plaatst op www.maxigoods.be.

2.2 Kopers hebben toegang tot gepersonaliseerde informatie over de (online) samenwerking tussen Maxigoods en zichzelf, inclusief maar niet beperkt tot facturen, inkooporders en/of samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast kan er op de Website een overzicht van het productportfolio/assortiment van Maxigoods beschikbaar zijn die onderhevig  kan zijn aan wijzigingen.

2.3 Kopers die gebruik maken van de Website, aanvaarden dus:

 • de Algemene Voorwaarden alsook enige toekomstige wijzigingen hieraan.
 • En stemmen ook in met het ontvangen van promotionele, marketing en reclameberichten via de Website, per e-mail, via social media en/of via gsm.

Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, of niet voldoet aan de deelnamevereisten, willen wij u vragen niet te registreren noch gebruik te maken van onze Website. Maxigoods vraagt u vriendelijk om in dit geval de Website te verlaten en eventueel contact met ons op te nemen om uw bezorgheden te bespreken. 

2.4 Het plaatsen van een Bestelling bij Maxigoods impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van uw eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, of van eender welk ander document.

2.5 De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing gedurende het hele bestelproces op www.maxigoods.be. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum waarop de Bestelling wordt geplaatst.

2.6 U gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden wanneer u uw Bestelling bevestigd op maxigoods.be.

2.7 Opgelet: zoals eerder vermeld kunnen deze voorwaarden (periodiek) worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om ze bij elk bezoek aan deze Website aandachtig te lezen.

3. Accountcreatie/Registratie

3.1 Alvorens een Bestelling te plaatsen op de Webshop is het aangewezen om een account aan te maken. Wanneer u een account aanmaakt, erkent u dat u voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd in het land van verbruik (ten minstens achttien (18) jaar oud bent) én u een Koper bent.

Indien u een account aanmaakt, verbindt u er zich ook toe de gevraagde accountgegevens (zoals naam, voornaam, adres, leeftijd, telefoon, e-mail,…) in het kader van de registratie op correcte en volledige wijze in te vullen en de accountgegevens onmiddellijk bij te werken indien er wijzigingen plaatsvinden of wanneer de informatie inaccuraat wordt. Indien blijkt dat deze gegevens niet kloppen zal Maxigoods onherroepelijk uw Bestelling annuleren en kan Maxigoods ook beslissen om uw account te deactiveren/blokkeren.

3.2  De creatie/aanmaak van een account gebeurt vrijwillig en kosteloos en kan rechtstreeks via de Website gebeuren. De registratie van fictieve of foutieve accounts door de Koper wordt als frauduleus beschouwd. 

4. Niet-toegestaan gebruik van de Website 

4.1 U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de Website. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de verspreiding van virussen of malware, de uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud. 

4.2 Ieder niet-toegestaan, frauduleus of abusief gebruik van de Website/Webshop of enige andere activiteit strijdig met deze Algemene Voorwaarden is onderhevig aan administratieve en/of juridische acties door Maxigoods, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontzeggen van toegang tot de Website en het niet leveren van  Bestellingen. Maxigoods behoudt zich ook het recht om de contractuele en/of commerciële overeenkomst met een Koper te beëindigen wanneer die enige toepasselijke wetgeving en/of deze Algemene Voowaarden overtreedt. Niets in deze Algemene Voowaarden belet Maxigoods om haar rechten en rechtsmiddelen aan te wenden wanneer nodig.

4.3 Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt voor individueel zakelijk gebruik en mogen niet worden gedeeld met iemand anders. U bent verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw logingegevens en wachtwoord te bewaren en te verzekeren voor alle activiteiten op uw account, al dan niet geautoriseerd. Wij raden u aan om uw wachtwoord of andere logingegevens dus met niemand te delen. Gelieve Maxigoods meteen op de hoogte te stellen van een ongeautoriseerd of verdacht gebruik van uw account, gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountgegevens, of van elke andere inbreuk op de beveiliging van uw account of de website, waarvan u zich bewust bent. Bij elk gebruik van uw account door iemand anders dan uzelf of bij niet-naleving van de verbintenissen in dit artikel kan Maxigoods de acties  beschreven in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden nemen. 

5. Prijsinformatie

5.1 Alle vermelde prijzen zijn in Euro uitgedrukt, gelden voor elk afzonderlijk product en zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzend- en/of administratieve kosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op producten zoals woordelijk wordt omschreven. De vermelde prijzen zijn geldig op de datum waarop ze op de website zijn geplaatst en op de datum waarop een Bestelling is geplaatst. Deze prijzen kunnen in de loop van het jaar worden gewijzigd. Indien de producten een lagere prijs hebben of indien er na het plaatsen van een Bestelling enige korting op de producten van toepassing is, kan u geen aanspraak maken op terugbetaling van het betreffende prijsverschil noch de betreffende verkooptransactie beëindigen.

5.2 Maxigoods behoudt zich het recht om de prijzen op de Website geregeld aan te passen en stelt steeds alles in het werk om de producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

5.3 Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen en/of gunstvoorwaarden.

5.4 Maxigoods, gevestigd in België, is niet verantwoordelijk voor enige vorm van douanerechten of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn bij de verzending van producten naar het buitenland/internationale verzendingen.

6. Productinformatie/Ons Aanbod

6.1 Indien producten een beperkte geldigheidsduur hebben of onder voorwaarden geschieden, wordt dit nadrukkelijk vermeld op ieder product.

6.2 Maxigoods verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de beschrijvingen op maxigoods.be, aan de kwaliteitsnormen die u redelijkerwijs mag verwachten en aan de wettelijke bepalingen die bestaan op de datum van de Bestelling.

6.3 Maxigoods.be bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van elk product mogelijk te maken. Als Maxigoods gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Maxigoods niet. De bijhorende foto bij elk product is louter decoratief bedoeld en kan elementen (bvb. accessoires,…) bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6.4 Sommige producten van Maxigoods worden aangeboden in assortimenten van kleuren of modellen. Indien een product op afstand wordt gekocht, is het mogelijk dat dit niet exact overeenstemt in kleur of model als de getoonde afbeelding. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kan Maxigoods dan ook niet aanvaarden. Indien u als Koper twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kunt u ons altijd contacteren (zie onze contactgegevens in artikel 22).

6.5 Elk product bevat zodanige informatie, dat het voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6.6 Door het aanbod van producten verbindt Maxigoods er zich geenszins toe dat alle producten steeds ten allen tijden voorradig zijn. Bij stockbreuken stelt Maxigoods alles in het werk om de door u bestelde goederen zo snel als mogelijk ter beschikking te stellen, en dit via levering op het door u aangegeven leveringsadres. Indien producten niet meer kunnen geleverd worden, zal Maxigoods overgaan tot annulatie van uw Bestelling en een integrale terugbetaling doen.

6.7 Het aanbod van producten geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Maxigoods is gerechtigd om – zonder opgave van redenen –  Bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

7. Bestelling & Betaling

7.1 Voorafgaand aan het plaatsen van een Bestelling, kunt u registreren/uw accountgegevens (incl. zoals (voor)naam, facturatie- en afleveradres, e-mailadres et cetera) verstrekken. Maxigoods kan niet verantwoordelijk worden gehouden als u onjuiste account/contactgegevens vermeldt bij het plaatsen van een Bestelling.

7.2 U kunt een Bestelling plaatsen (al dan niet na account creatie/registratie) op maxigoods.be voor elk product dat beschikbaar is en afhankelijk van de beschikbaarheid van deze producten in onze voorraad.

7.3 Wanneer u een Bestelling plaatst op maxigoods.be, gaat u een bindende verkoop aan tussen u, als Koper, en ons/Maxigoods als verkoper. De Bestelling is pas effectief na uitdrukkelijke aanvaarding/akkoord van de Algemene Voorwaarden – inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring – die van kracht zijn op het moment dat u de Bestelling plaatst/bevestigt én na volledige betaling van de factuur/prijs (inclusief BTW) en mogelijkse verzend- en/of administratieve kosten) (“de Betaling”).

7.4. Na het plaatsen van uw Bestelling ontvangt u een orderbevestigingsmail van Maxigoods die de volledige informatie bevat die door u is verstrekt, evenals de gegevens van Maxigoods, de omschrijving & aantallen van de Producten die u heeft besteld, de totale prijs (incl. BTW) & datum van  uw Bestelling, de verzend- en/of administratieve kosten – indien van toepassing & de gekozen betalingsoptie. De Bestelling zal door Maxigoods verwerkt en geleverd worden, nadat de volledige Betaling van de factuur is gebeurd.

7.5 Zodra u uw Bestelling heeft geplaatst, wordt u doorverwezen naar een beveiligde betaalpagina, waar u gevraagd wordt te betalen voor uw Bestelling. U heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via online betaalsystemen/methodes

– via krediet- of debetkaart 

We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke Bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen Betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie. In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw Bestelling.

7.6 Zodra de Betaling is gedaan , wordt uw Bestelling klaargemaakt en wordt deze zo snel mogelijk op het door u aangegeven adres geleverd. De status van uw Bestelling kunt u volgen via “Mijn account” en/of ook via de trackingcode van de Vervoerder/Koerier – indien van toepassing. In het geval van retournering (door de Vervoerder/Koerier) van uw Bestelling omwille van onjuiste gegevens, zal Maxigoods u de Bestelling niet nogmaals toesturen, tenzij u de verzendkosten opnieuw betaalt.

7.7 In het ongelukkige geval dat een door u besteld product niet op voorraad is, zal Maxigoods u een alternatieve oplossing proberen aan te bieden (bijv. verzending op een later tijdstip/nalevering, een vervangend product of een terugbetaling). Het spreekt voor zich dat elke aangeboden oplossing/hulp gratis is.

7.8 Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening (binnen de Europese Unie) die u initieel heeft gebruikt voor de Betaling. Als u een terugbetaling krijgt, zullen we de kaart of de bankrekening die voor de Betaling is gebruikt, crediteren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schommelingen tussen de valuta die voor de eerste Betaling is gebruikt en de valuta van uw kredietcard of bankrekening zodra het betaalde bedrag is terugbetaald. Er wordt geen enkele terugbetaling gedaan in cash.

7.9 Maxigoods behoudt zich het recht voor om een Bestelling te wijzigen of te annuleren indien de prijzen of kortingen die op de website worden weergegeven, onjuist zijn of indien deze onjuist zijn verwerkt in de betalingsfase.

7.10 Opgelet: maxigoods.be is in eerste plaats gericht op de verkoop naar B2C Kopers.  Als u van plan bent om producten aan te kopen die voor wederverkoop bestemd zijn – en dus niet voor persoonlijk gebruik bedoeld zijn – dan neemt u best rechtstreeks contact met ons (zie onze contactgegevens in artikel 22). Maxigoods verkoopt de meeste producten uit ons assortiment namelijk ook rechtstreeks aan Erkende retailers (B2B Kopers).

8. Verzending & Levering

8.1 Over het algemeen duurt het enkele dagen om uw Bestelling te verwerken. Maxigoods streeft ernaar om uw Bestelling binnen één tot twee werkdagen na ontvangst van uw Betaling te verzenden, als we alle door u gekochte producten op voorraad hebben. Alle Bestellingen worden vanuit België verzonden. Houd rekening met een levertijd van twee tot vijf werkdagen kan duren voordat uw Bestelling op het opgegeven afleveradres wordt geleverd (met uitzondering van weekends en feestdagen in België en het land van bestemming).

Houd er rekening mee dat zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen niet als werkdagen worden beschouwd. Bestellingen die op vrijdagmiddag of in het weekend worden geplaatst, worden op maandag verwerkt.

8.2 Niet al onze producten zijn altijd uit voorraad leverbaar. De vermelde leveringstermijn is dus benaderend en niet bindend.  Hoewel we ons redelijkerwijs zullen inspannen om uw Bestelling zo snel mogelijk te bezorgen, kan Maxigoods niet aansprakelijkheid worden gesteld voor vertragingen buiten onze controle (bijv. onjuiste of onvolledige leveringsgegevens, vertragingen bij koeriers of post, vertragingen bij inklaring, vertragingen tijdens Kerstmis en Nieuwjaar, enz.). Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulatie van de Bestelling, onkostenvergoeding of vervolging.  Bij eventuele problemen met uw Bestelling neemt Maxigoods zo spoedig mogelijk contact met u op.

8.3 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Indien uw klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Maxigoods beperkt tot het omruilen van de producten, mits deze op voorraad zijn. Indien de producten echter niet geruild kunnen worden, worden ze terugbetaald, inclusief de porto- en verpakkingskosten. De aansprakelijkheid van Maxigoods is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk betaald werd voor de niet-conforme Bestelling.

8.4 Vanaf een bestelling van 45€ zijn er geen verzendkosten naar België & Nederland. Voor verzending naar andere landen binnen de EU wordt er standaard € 15,00 per zending in rekening gebracht.
Indien u uw Bestelling niet ophaalt in een ophaalpunt of u beslist om uw Bestelling te retourneren naar Maxigoods dan valt de retourkost van 6,95€ euro ten laste van de Koper. 

8.5 Maxigoods levert producten binnen de Europese Unie en is verantwoordelijk voor het pakket tot deze bij de Koper is geleverd.  Nadien kan Maxigoods niet meer verantwoordelijk geacht worden betreffende de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen. Maxigoods doet er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken  In het geval dat een koeriersdienst uw pakket verliest, bieden wij u een voucher aan die het volledige bedrag van uw Bestelling dekt, zodat u de betreffende producten opnieuw kunt bestellen. Houd er rekening mee dat wij u geen restitutie kunnen bieden voor verdwenen Bestellingen na aflevering door de Vervoerder/Koerier.

8.6 Als u als Koper echter niet binnen 30 dagen wordt geleverd, dan kan u wel de annulering van de verkoop en de terugbetaling van de betaalde bedragen voor de Bestelling  verzoeken. De overeenkomst wordt in dergelijke situatie kosteloos ontbonden, tenzij anders afgesproken of gecommuniceerd.

9. Herroepingsrecht (Retouren), Omruiling & Annulering

9.1 Gezien maxigoods.be een Website is die in eerste instantie focust op verkoop naar Kopers (en niet naar B2B retailers), is het herroepingsrecht dat onderdeel is van de consumentenwetgeving geldig. Bestelde producten/Bestellingen die Maxigoods via de Webshop dus verkoopt kunnen geannuleerd of geretourneerd worden binnen de 14 kalenderdagen. Deze termijn zal ingaan op het moment dat de goederen worden ontvangen door de consument. Binnen deze termijn zal Maxigoods dus terugbetalingen van eerder geplaatste Bestellingen aanvaarden.

9.2 De Koper wordt verzocht de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke staat met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen, en -indien mogelijk- in hun originele verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Maxigoods zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9.3 Alle teruggestuurde producten worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde producten mogen geopend worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een product een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Koper zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De Koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en – indien mogelijk- in hun originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Producten die slechts een beperkte houdbaarheid hebben en/of verzegeld zijn kunnen/mogen om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet worden geretourneerd/teruggenomen. In dergelijke situatie is de verkoop – na succesvolle Betaling – dus definitief.

9.4 Maxigoods zal de Koper terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen. Deze termijn zal ingaan ofwel op het moment dat wij de goederen ontvangen, ofwel op het moment dat wij het verzendingsbewijs ontvangen, afhankelijk van welk moment het eerste valt. Maxigoods zal het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (inclusief verzendkosten) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant zelf betaald heeft, tenzij de Klant instemt met een ander betaaldmiddel, zoals een giftcard.

9.5 Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal Maxigoods niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij Maxigoods of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de Koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper. Indien u uw Bestelling niet heeft opgehaald bij een afhaalpunt dan veroorzaakt dit kosten ten belope van 6.95 euro die volledig ten laste vallen van de Koper. Indien u (een deel van) uw Bestelling wil retourneren, dan kunt u ofwel beslissen om de retour zelf te organiseren en deze zelf te bekostigen. Ofwel kunt u ons contacteren om uw retour te organiseren en dan leveren wij u een retourlabel aan. Indien u voor de laatste optie opteert en dus een retourlabel van ons wenst te ontvangen, dan zullen wij een retourkost in rekening brengen van 6.95€ die in mindering wordt gebracht van de terugbetaling voorzien na correcte terugzending & ontvangst van uw retour.

9.6 Producten aangekocht via de Website kunnen niet enkel geretourneerd worden, maar ook geruild worden binnen een termijn van 14 dagen. Dit na dag 1 levering en op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Bevuilde, gebruikte of beschadigde producten kunnen niet teruggenomen worden. Voor alle bijkomende info zie artikel 4.

9.7 Wenst u een product te ruilen, gelieve Maxigoods dan binnen de 14 werkdagen op de hoogte te brengen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de Koper (zoals beschreven in artikel 9.5). Maxigoods behoudt zich het recht tot weigering van ruiling voor, indien Maxigoods vermoedt dat het product beschadigd werd door de Koper, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

9.8 Bij de levering van elektrische toestellen, mogen afgedankte gelijkaardige toestellen meegegeven worden door de Koper, indien dit specifiek door de Koper wordt gevraagd. Maxigoods voldoet aan alle verplichtingen die worden opgelegd door de bepalingen van de milieuwetgeving en met betrekking tot de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Maxigoods en onze partners zorgen er onder meer voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt. In het bijzonder willen wij benadrukken aan Kopers dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen op het einde van hun levensduur, verouderd of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is in het bijzonder om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of bij één van onze speciaalzaken in België of Nederland.               

10. Sale items, Cadeaubonnen en Outlet

10.1 Op producten die verkocht worden in onze outlet collectie of items die in sale zijn geen kortingcodes of extra acties mogelijk. Ook op cadeaubonnen kan geen korting gebruikt worden. 

11. (Elektronisch) Bewijs & Kopies

11.1 Maxigoods bewaart een elektronische kopie van uw Bestelling & Factuur (voor boekhoudkundige redenen) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Zelf ontvangt u per e-mail ook een digitale orderbevestiging (na de plaatsing van uw Bestelling) en een factuur (van zodra de Betaling is gebeurd/verwerkt). Een overzicht van uw eerdere Bestellingen vindt u ook terug op de Website onder “Mijn account > Mijn Bestellingen”.

11.2 U aanvaardt dat iedere vorm elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

12. Intellectueel Eigendom 

12.1  Al het tekst- en beeldmateriaal op de Website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot berichten op (social media) fora, software, bestanden, afbeeldingen, merken, logo’s, data, foto’s en ander materiaal) (“Materiaal”) is de exclusieve eigendom van ons, onze gelieerde ondernemingen en/of onze licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten in België en andere landen. Al deze rechten zijn voorbehouden aan ons of onze licentiegevers. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende databank en alle andere bestanddelen van de Website. 

12.2 Het is niet toegestaan om, gratis of tegen betaling, enig Materiaal te gebruiken of inhoud van de Website of een afgeleid werk hiervan op enigerlei wijze te creëren, wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw te publiceren, uploaden, posten, verzenden, verspreiden, verkopen, in licentie te geven, te verhuren, publiekelijk te tonen of uit te voeren, te bewerken of aan te passen, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming om dat te doen. 

12.3 Het is eveneens niet toegestaan de Website of toegang tot de Website of Materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden die niet in deze Algemene Voorwaarden beschreven zijn. Elk ander gebruik van de Website of het Materiaal, inclusief maar niet beperkt tot: 

 • het gebruik van de Website of Materiaal voor andere zakelijke doeleinden; 
 • het verspreiden, delen, kopiëren, reproduceren of publiceren van het Materiaal; of 
 • het geheel of gedeeltelijk wijzigen, distribueren, verzenden, uitvoeren, uitzenden, reproduceren, publiceren, toekennen van gebruiksrechten, of toepassen van reverse engineering van de Website of Materiaal, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is uitdrukkelijk verboden. 

12.4 Onverminderd het voorgaande, kunt u geselecteerde delen van de Website uitsluitend voor uw eigen zakelijke documentatie en informatie bekijken, gebruiken, downloaden en afdrukken, op voorwaarde dat u het Materiaal niet opnieuw publiceert en dat u het Materiaal intact houdt en geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien en andere eigendomsrechten schendt. 

13. Privacy 

13.1 Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verbindt u zich tot onze privacyverklaring.  Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring.

13.2 Elke Koper heeft toegang (op de Website) tot zijn/haar gepersonaliseerde informatie betreffende de samenwerking tussen u, de Koper, en Maxigoods met inbegrip van maar niet beperkt tot facturen en bestelbonnen.

13.3 Maxigoods kan u ten gepaste tijde ook per e-mail, via social media of gsm bepaalde informatie toesturen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marketingmaterialen die u informeren over bijzondere aanbiedingen en/of producten die u kunnen interesseren. Iedere communicatie per e-mail, via social media of gsm bevat de nodige informatie over de mogelijkheid om u uit te schrijven van het ontvangen van dergelijke marketingmaterialen in de toekomst. 

14. Cookies 

14.1 Op de Website worden ‘cookies (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we graag naar onze Cookieverklaring. 

15. Wettelijke Garanties

15.1 Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de Koper Maxigoods hiervan binnen de 2 maanden vanaf vaststelling van het gebrek op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

15.2 Maxigoods wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

15.3 Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

16. Aansprakelijkheden

16.1 Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de producten aangeboden op de Website dan is Maxigoods hiervoor niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen dient u zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve dit echter wel steeds aan Maxigoods mee te delen zodat Maxigoods de Producten ook extra kunnen controleren.

16.2 Maxigoods stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.  Maxigoods kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van Producten verkocht op de Website. Moest u/de Koper toch een klacht hebben, gelieve deze door te mailen naar support@maxigoods.be.

16.3 Bij aanslepende onenigheid , dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de Koper & Maxigoods indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Als Koper kunt u hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/  of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1,ren. Info@SafeShops.be. Geschillen kunnen ook behandeld worden door de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl ) en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN 

16.4 Verder wordt de Website altijd beschikbaar gesteld op een “as is” basis. Maxigoods kan dus niet worden aangesproken voor eventuele fouten, omissies of periodes van ontoegankelijkheid van de Website. Maxigoods behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Website/Webshop, zowel aan het ontwerp als aan de inhoud, en met of zonder kennisgeving aan de Kopers. 

16.5 Maxigoods levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de op de Website aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden (bvb. Typfouten) voordoen. Deze berusten steeds op een menselijke, onvrijwillege fout en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u steeds ons contacteren (zie onze contactgegevens in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden). Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op de Website bij te werken, dient u er rekening mee te houden dat de inhoud op deze Website op een willekeurig moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid, niet de onze, om ervoor te zorgen dat de Website geschikt is voor uw beoogde doelen wanneer u deze gebruikt. Hiermee rekening houdend, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid van de Website bij het voldoen aan uw wensen en we sluiten alle expliciete of impliciete toezeggingen uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 

 • de omstandigheid dat de toegang tot de Website ononderbroken of foutloos is; 
 • de omstandigheid dat de Website of de computerserver waarop de website ter beschikking  wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; en 
 • de nauwkeurigheid, inhoud, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of geschiktheid van enige inhoud die is vervat in, of geleverd wordt via de Website of anderszins beschikbaar gesteld in verband met de Website. 

16.6 Maxigoods spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Maxigoods kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Maxigoods ook geen ononderbroken toegang garanderen. We garanderen ook niet dat de Website, of enige inhoud hierop, vrij van fouten of weglatingen zal zijn en we geven geen garanties, verklaringen of beloften, expliciet of impliciet, dat de inhoud van de Website juist, volledig of up-to-date is. 

16.7 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de werking van of de toegang tot de Website, of een gedeelte van de Website te beëindigen, of op te schorten. Zo kunnen we de werking van de Website voor gebruikers beëindigen als we niet langer promoties en/of producten aanbieden in uw regio, of kunnen we uw toegang tot de website opschorten na schending van deze Algemene Voorwaarden. We kunnen ook de Website bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. We kunnen ook de normale werking van de Website, of een gedeelte van de Website onderbreken, als dat nodig is om routinematig of niet-routinematige onderhoud uit te voeren, om fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen. 

16.8 Voor zover de wet het toelaat, kan Maxigoods niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse (inclusief gevolg-), materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade, verlies van goodwill of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt door de Koper.

16.9 Maxigoods is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het Maxigoods erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om de Website beschikbaar te houden.  Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Maxigoods valt. 

16.10 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor bedrog, grove nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. 

16.11 Maxigoods is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed denial-of-service aanvallen, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer, computerprogramma’s, gegevens of ander particulier materiaal infecteert als gevolg van het gebruik van onze Website (inclusief toegang tot alle content op of via onze Website), of op een website die eraan is gelinkt. 

16.12 U erkent en aanvaardt ook dat de werking van de Website afhankelijk is van de juiste en efficiënte werking van het internet en andere apparatuur en diensten van derden (met inbegrip van uw eigen apparaat of webbrowser), en dat we hierop geen garantie kunnen geven en hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 

16.13 Als u een technische onderbreking veroorzaakt van de Website of de daaraan gekoppelde systemen voor u of anderen, bent u verantwoordelijk voor alle verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten, die voortkomen als gevolg van die verstoring. 

17. Uw Gebruik van (social media) Fora & Blogs 

17.1 Voor zover de Website is voorzien van (social media) fora of (een) blog(s) die de interactie mogelijk maakt tussen u en andere gebruikers, is het belangrijk dat u er rekening mee houdt (i) dat Maxigoods, haar gelieerde ondernemingen en/of vertegenwoordigers die namens hen handelen, regelmatig de informatie die door de gebruikers op de (social media) fora wordt geplaatst, controleert, en (ii) dat we ons het recht voorbehouden (dat kan worden uitgeoefend naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving) berichten die u hebt geplaatst te wissen, verwijderen, verplaatsen of anderszins te modereren. Wij en onze gelieerde ondernemingen behouden ons het recht voor uw toegang tot en het gebruik van de website en/of (social media) fora naar ons (of hun) goeddunken te beëindigen, of te hebben beëindigd. U doet hierbij afstand van enig recht met inbegrip van alle rechten die u kan hebben met betrekking tot berichten die u op (social media) fora hebt geplaatst.

17.2 Opmerkingen op (social media) fora (of blog(s)) mogen geen betrekking hebben op drugs(gebruik), roken en/of gezondheid. Drugs & Roken zijn namelijk gevaarlijk en verslavend. Eventuele opmerkingen over drugs, roken en/of gezondheid zullen van de Website en van (social media) fora (of blog) worden verwijderd. 

17.3 U kunt de mogelijkheid hebben om commentaren te posten, vragen of mededelingen te plaatsen, of om op andere wijze de dialoog met onze vertegenwoordigers aan te gaan door middel van het versturen van berichten naar de website. Wij ontvangen graag uw inhouden, opmerkingen, suggesties, ideeën en andere informatie die u naar ons communiceert  (gezamenlijk “Inzendingen”) voor zover deze Inzendingen (i) niet obsceen, illegaal, bedreigend of lasterlijk zijn, (ii) geen inbreuken maken op de privacyregels, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of privacy-rechten van derden, (iii) niet anderszins schadelijk zijn voor derden, (iv) niet bestaan uit software-virussen of software-virussen bevatten, en (v) niet bestaan uit commerciële verzoeken, kettingbrieven, politieke campagnes, of enige vorm van “spam”. 

17.4 U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, persoonlijke opvattingen en overtuigingen en eender welke inhoud die u voor weergave op (social media) fora of ergens anders op de Website communiceert. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de juistheid, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van al deze informatie, gegevens, persoonlijke opvattingen of inhouden. Bij het plaatsen van berichten op (social media) fora of het meedelen van inhouden voor de Website, is het niet toegelaten: 

 • berichten met enige vorm van reclame of promotie voor producten of diensten, keten-berichten of “spam” te plaatsen, ernaar te verwijzen, of anderszins bekend te maken; 
 • berichten die een aanbeveling bevatten om bepaalde effecten wel of niet te kopen of die vertrouwelijke informatie inzake een derde bevatten, of die op andere wijze het doel hebben om de prijs of de waarde van verhandelde effecten te beïnvloeden, te plaatsen, ernaar te verwijzen, of anderszins bekend te maken;
 • berichten die onwettig zijn, bedreigend, discriminerend, beledigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, die inbreuk maken op auteursrechten of andere rechten van derden, of die enige vorm van illegale inhoud bevatten, te plaatsen, ernaar te verwijzen, of anderszins bekend te maken; 
 • de herkomst van een bericht te verhullen; 
 • zich uit te geven voor een andere persoon of entiteit (met inbegrip van (social media) forumgebruikers of hosts) of een verkeerde voorstelling te geven van enige verwantschap met een persoon of entiteit; 
 • berichten, die niet gerelateerd zijn aan (social media) fora, te plaatsen, ernaar te verwijzen, of anderszins bekend te maken; 
 • berichten houdende software-virussen, bestanden of codes, die ontworpen zijn om de functionaliteiten van de Website of computersoftware of -apparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken te plaatsen, te versturen, ernaar te verwijzen, of anderszins bekend te maken; 
 • persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan; of 
 • andere gebruikers in hun gebruik van (social media) fora te beperken of te hinderen. 

17.5 We kunnen inhouden bijdragen aan (social media) fora om de discussie te stimuleren en te zorgen voor de goede werking van de (social media) fora. 

17.6 De (social media) fora kan ook berichten bevatten van speciale gasten die door ons zijn uitgenodigd. De meningen van zulke gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet per se onze standpunten. Daarnaast zullen berichten door andere geregistreerde gebruikers van de Website, over wie wij geen controle hebben, worden weergegeven. Het is mogelijk dat sommige gebruikers de hierboven genoemde regels overtreden. In dat geval dragen wij geen verantwoordelijkheid in verband hiermee. We kunnen ook niet instaan voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van de berichten op de (social media) fora en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. 

17.7 U draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van (social media) fora en u kunt niet vertrouwen op berichten betreffende het doen of maken van (of afzien van) een specifieke belegging of andere beslissing. 

17.8 Elke inbreuk op de bovenstaande verklaringen, convenanten en garanties resulteert in de onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de Website, en, indien van toepassing, verwijzing naar de relevante wetshandhavingsinstanties. 

18. Plaatsen van Ontwikkelde Materialen 

18.1 U erkent, verklaart en garandeert dat alle lichamelijke en onlichamelijke materialen, waaronder teksten, tekeningen, ontwerpen, foto’s, video’s, schetsen, en alle andere werken, creaties en ideeën (“Ontwikkelde Materialen”) die u op de Website plaatst, eigen originele creaties zijn waarvan u de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten bezit. U erkent, verklaart en garandeert ook dat de Ontwikkelde Materialen geen inbreuk vormen of zullen vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

18.2 Door het plaatsen van Ontwikkelde Materialen op de Website ziet u af van alle rechten op deze Ontwikkelde Materialen en stemt u ermee in dat deze Ontwikkelde Materialen ons toebehoren (tenzij anders aangegeven door ons) en dat we hiervan onbeperkt gebruik mogen maken. 

18.3 Door het plaatsen van Ontwikkelde Materialen op de Website, draagt u van rechtswege alle intellectuele eigendomsrechten in de Ontwikkelde Materialen aan ons over vanaf de datum van creatie van het Ontwikkelde Materiaal en doet u afstand van eventuele morele rechten die door de wet zouden worden toegekend. 

18.4 Alle Ontwikkelde Materialen kunnen worden gebruikt, gewijzigd, verveelvoudigd en/of gereproduceerd in alle vormen en voor alle media, door ons en/of onze ontwerpers. We kunnen elke wijziging van, aanpassing aan of combinatie van Ontwikkelde Materialen doorvoeren die wij nodig achten. 

18.5 We hebben ook het recht om alle Ontwikkelde Materialen te combineren met andere elementen, informatie, materialen, werken of ontwerpen uit elke bron waar we rechten op hebben of kunnen hebben. U ontvangt geen enkele vorm van vergoeding voor enig gebruik van de Ontwikkelde Materialen en U doet afstand van enig recht om te worden genoemd als de auteur van Ontwikkeld Materiaal. 

19. Links 

19.1 De Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak beschikbaar gesteld en betekenen niet dat we de websites van derden waarnaar we hebben gekoppeld steunen. Omdat we geen directe controle hebben over dergelijke sites en bronnen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of voor de inhoud, reclame, producten, of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. We beoordelen deze websites van derden niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites, met inbegrip van de voorwaarden waaronder dergelijke websites beschikbaar worden gesteld en het privacy-beleid van dergelijke websites, en we controleren de inhoud of beschikbaarheid niet. We maken geen impliciete of expliciete beloftes met betrekking tot de goederen of diensten of informatie die van dergelijke websites worden ontvangen. Als u dergelijke websites opent, doet u dit volledig op eigen risico. 

19.2 Het is niet toegestaan een frame, link of deep link naar de Website op een andere website te plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze toestemming zal worden onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Mocht u een frame of een link of deep link naar onze website willen plaatsen, kunt u contact met ons opnemen (zie artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden). 

20. Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechtbank 

20.1 Het gebruik van de Website valt net zoals deze Algemene Voorwaarden onder het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. 

20.2 Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die nietig verklaard zou worden uit hoofde van het toepasselijke recht, zal beschouwd worden als zijnde afgezonderd van deze Algemene Voorwaarden die voor het overige geldig blijven. Maxigoods zal de bewuste bepalingen vervangen door geldige en afdwingbare verklaring. De overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven steeds van kracht. 

21. Wijzigingen & Overige Bepalingen/Varia

21.1 Maxigoods behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, met of zonder kennisgeving aan Kopers. Door de Website te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben gedaan, wordt u geacht de bijgewerkte Algemene Voorwaarden te accepteren. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Algemene Voorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 01/05/2022. 

21.2 We kunnen onze rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden aan een andere onderneming overdragen, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

21.3 Als we verzuimen aan te dringen dat u een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden uitvoert, of als we niet onze rechten tegenover u afdwingen, of als we daarbij niet binnen een redelijke termijn optreden, betekent dit niet dat we verzaken aan de mogelijkheid tot afdwingen van deze rechten of dat u niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Een afstand van recht kan alleen schriftelijk gebeuren. 

21.4 Elk van de alinea’s van deze  Algemene Voorwaarden werkt afzonderlijk. Dit betekent dat als een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat één van deze alinea’s onwettig, illegaal of niet afdwingbaar is, de overige alinea’s onverminderd van toepassing blijven. 

21.5 Deze Algemene Voorwaarden geven geen recht aan een andere partij, behalve aan u en ons.  Conform deze Algemene Voorwaarden is het dus geenszins toegelaten de rechten en plichten voortvloeiende uit het afsluiten van een overeenkomst tussen Maxigoods en uzelf over te dragen naar een derde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Maxigoods.

21.6 U kunt de details van de Algemene Voorwaarden makkelijk downloaden onderaan de startpagina van onze Website: www.maxigoods.be. Alvorens het plaatsen van een Bestelling op de Website, dient u ook telkens akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden (U kunt deze Algemene Voorwaarden op dat moment nog makkelijk raadplegen door te  klikken op de desbetreffende vermelde link,  voor/naast de “Bestelling Plaatsen” knop). Ook op de factuur staat er steeds een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden.

22. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wilt overmaken met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kunt u Maxigoods contacteren op het volgende adres: Roeselaarsestraat 101/3, 8870 Izegem, België of op support@maxigoods.be.

Winkelmandje0
Er zijn geen producten in het winkelmandje.
Verder winkelen
Scroll naar boven